7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : นวัตกรรมกรองน้ำด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งตนเอง

7 สีช่วยชาวบ้าน - นวัตกรรมสร้างสุขวันนี้ ไปดูเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของชุมชนตัวอย่างที่จังหวัดลำปาง โดยใช้ของที่หาได้ตามชุมชน ต่อยอดจากงานวิจัยที่ชุมชนทำเองได้ ติดตามจากรายงาน

ชุมชนบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พื้นที่นำร่องการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัว เช่น ไส้กรองน้ำจากเซรามิค ของเหลือใช้ในชุมชน หรือ เทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย ที่อาศัยพืชใกล้ตัวอย่างต้นกระถิน

"ยอดกระถิน" สายลับจับคุณภาพน้ำ หนึ่งในเทคโนโลยีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายที่อาศัยพืชใกล้ตัวอย่างต้นกระถิน มาเตรียมเป็นน้ำยาเคมีตรวจวัดปริมาณสารเหล็กในน้ำประปา โดยการเอายอดกระถินมาหั่น ทำให้เเห้งและบรรจุในถุงชา สกัดอย่างง่ายโดยใช้น้ำเปล่า แล้วทำปฏิกิริยากับตัวเทียบมาตรฐานของสารเหล็กไว้ สำหรับเทียบกับน้ำตัวอย่าง ถ้ามีสารเหล็กจะเกิดสีม่วงแดงตามปริมาณเหล็กที่พบในน้ำตัวอย่าง เป็นค่าบ่งชี้เบื้องต้นในการประเมินคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี

จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้โครงการฯ นี้ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในชุมชนบ้านสักได้เป็นอย่างดี จากเดิมที่ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ในขณะเดียวกัน เมื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่า มีค่าสนิมเหล็กปนอยู่บ้าง สามารถใช้อุปโภคได้ แต่บริโภคไม่ได้ เมื่อทีมวิจัยจากนาโนเทค สวทช. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทำให้ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของคนในชุมชนดียิ่งขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาวัสดุกรองน้ำอย่างง่าย ต้นทุนต่ำ จากวัสดุและภูมิปัญญาในชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบกรองน้ำ วิธีการบำรุงรักษา และการตรวจวัดคุณภาพอย่างง่าย ที่คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง