ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กับทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดปราจีนบุรี

View icon 89
วันที่ 14 ก.ย. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ เวลา 19.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี มีนักเรียน นักศึกษา 4,553 คน สำหรับชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ก่อตั้งเมื่อปี 2546 มีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดอบรมพัฒนาศัภยภาพสมาชิกด้วยกิจกรรมทั้งดนตรี, กีฬา, การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ, การหารายได้ระหว่างเรียน, การจัดรายการวิทยุ "ดีเจ ทูบีนัมเบอร์วัน", ส่งสมาชิกเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ระดับประเทศ และกิจกรรมจิตอาสา จนเป็นชมรมดีเด่นระดับจังหวัด ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ ให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว กิจกรรมเด่น คือ ผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากฟักทอง, กระเป๋าประดิษฐ์, ชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ "ไอโอที" (IOT), การพัฒนาชุดระบายความร้อน และการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับแผงโซล่าเซลล์

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดที่ดำเนินงานสนองพระปณิธาน โดยมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ จังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2, ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ อำเภอเมือง เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1, บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบี นัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิฯ และพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ตลอด 20 ปี จังหวัดได้น้อมนำโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นเครื่องมือพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้แนวคิด "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยง และห่างไกลยาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 118,084 คน มีอำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 73 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด