ข่าวออนไลน์7HD

เครือข่ายนักวิชาการฯ จี้ ป.ป.ส. ประชุมยกเลิกปลดล็อกกัญชา ให้กลับไปเป็นกัญชาทางการแพทย์

เครือข่ายนักวิชาการฯ จี้ ป.ป.ส. ประชุมยกเลิกปลดล็อกกัญชา ให้กลับไปเป็นกัญชาทางการแพทย์
วันนี้ (15 ก.ย.65) เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด ทำจดหมายเปิดผนึกส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด

โดยระบุว่า ภายหลังสภาฯ มีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระการประชุมเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญกลับไปทบทวนรายละเอียดใหม่นั้น ทางเครือข่ายฯ เห็นด้วยดังนี้

1) ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯฉบับนี้ มุ่งเน้นกัญชาเพื่อนันทนาการไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์ จะทำให้เกิดเศรษฐกิจกัญชาเพื่อนันทนาการทั่วประเทศไทย

2) การอนุญาตให้ปลูกกัญชาในครัวเรือนโดยไม่มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลที่เพียงพอ จะทำให้เยาวชนนำดอกกัญชาไปสูบ และจำหน่ายอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และจะมีการนำกัญชาไปใส่อาหารขายทั่วไปโดย ไม่บอกผู้บริโภค

3) มาตรการควบคุมการขายและโฆษณากัญชามุ่งควบคุมเฉพาะช่อดอกและยางกัญชา จะเกิดการโฆษณาและส่งเสริมการขายดอกกัญชาโดยใช้กลยุทธ์โฆษณาและส่งเสริมการขายใบกัญชาแทนในทุกสื่อ ตลอด 24 ชม.

4) ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับนี้ บังคับให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการกัญชา แทนที่จะทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นการบิดเบือนภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างร้ายแรง

5) ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯนี้ จะนำประเทศไทยไปกระทำผิดต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติด จะส่งผลให้ประเทศไทยอาจถูกลงโทษ ห้ามนำยาที่จำเป็นบางชนิดเข้ามาใช้ในประเทศไทย เช่น มอร์ฟิน เป็นต้น

การมีมติให้ถอนร่าง พ. ร.บ.กัญชาฯ นี้เพื่อให้มีการทบทวนให้รอบคอบจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะการได้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อปัญหามากกว่า “สภาวะสุญญากาศ” อยู่ที่การคงอยู่ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปลดกัญชาจากยาเสพติด ดังนั้นในขณะที่กำลังพิจารณาร่าง พ. ร.บ.กัญชาฯ นี้ ให้รอบคอบซึ่งต้องใช้เวลา เพราะต้องผ่านกระบวนการทั้ง 2 สภาฯ หรือ อาจมีการยุบสภาก่อน จึงมีความจำเป็นต้อง ปิดกัญชาเสรีในสภาวะสญญากาศก่อน ซึ่งทำได้โดยมห้คณะกรรมการ ป.ป.ส. เรียกประชุมยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กลับไปเป็นกัญชาทางการแพทย์ตามเดิม