ข่าวออนไลน์7HD

ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. “เพิ่มโรคจิตเวช หรือ โรคอารมณ์ผิดปกติ” เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับราชการพลเรือน

ครม.เห็นชอบแก้กฎ ก.พ. “เพิ่มโรคจิตเวช หรือ โรคอารมณ์ผิดปกติ” เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับราชการพลเรือน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้าม สำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

ในการแก้ไขกฎ ก.พ. ครั้งนี้ ได้ยกเลิก “โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ” ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่ลดลง และใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ ก็หายได้

พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มโรคจิตเวช (Psychosis) หรือ โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่มีอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้ามด้วย ทั้งนี้ มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ส่วนโรคอื่นๆ ยังคงกำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามตามเดิม ได้แก่

1.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3.โรคพิษสุราเรื้อรัง
4.โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่