ข่าวออนไลน์7HD

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับวินิจฉัยร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับวินิจฉัยร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ขัด รธน.หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับวินิจฉัยร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ เลือกตั้ง – พรรคการเมือง ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือ โดยให้ ประธาน กกต. ส่งหลักฐานเอกสารภายใน 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า วันนี้ (21 ก.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้อง กรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง(1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ...มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย

รวมทั้ง กรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 105 คน เข้าชื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า (1) ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ. ..มาตรา 25 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 หรือไม่ (2) ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่..) พ.ศ. ...มาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 94 หรือไม่ และ (3) ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่..) พ.ศ. ...ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เลือกตั้งใกล้มาแล้ว กกต.กำหนด 7 พ.ค. 66 เลือกตั้ง ส.ส. หากสภาฯ อยู่ครบวาระ)

ศาลรัฐธรรมนูญจึงให้แจ้งผู้ร้องทราบ และอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้ผู้ร้องและประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนด และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ