ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เวลา 10.25 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ในการนี้ พระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,078 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีนโยบายการดำเนินงานที่มุ่งเชื่อมโยงทุกภาคส่วน โดยมีนักศึกษาเป็นพลังสำคัญด้วยตระหนักในภารกิจการเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของจังหวัดฯ มีนโยบายสำคัญคือ การเป็นคลังสมองของชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างองค์ความรู้ ยกระดับภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่า และมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่พร้อมใช้ สามารถนำมาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะเป็นหลักในการบริหารจัดการตามนโยบาย "1 คณะ 1 พื้นที่คู่ร่วมพัฒนา" เพื่อให้ชุมชนพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่น อาทิ สนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ต้องการของชุมชนนำความรู้ไปถ่ายทอดพร้อมร่วมมือกับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ โดยได้รับรางวัล Platinum Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ ผลิตและพัฒนาครู น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง