ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 53

ที่ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 53 เพื่อร่วมประชุมสรุปผลการจัดงาน "โครงการหลวง 53" ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยหมุนเวียนรายได้ให้เกิดแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม อาหาร เครื่องดื่ม จากโครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งบุคลากรและนิสิต เข้าไปช่วยสนับสนุนในทุกกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่มีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริง

โดยปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 430,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.95 และจากผลการประเมินพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยประชาชนยังให้ความสนใจในผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงจึงยังคงมุ่งพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพผลผลิต ที่มาจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ 6 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ให้สามารถส่งต่อผลิตผลผลิตภัณฑ์ถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ความสด สะอาด และปลอดภัย

ข่าวอื่นในหมวด