ข่าวออนไลน์7HD

บิ๊กป้อม ลุยจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนเกือบทั่วประเทศ

บิ๊กป้อม ลุยจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนเกือบทั่วประเทศ
บิ๊กป้อม ถก คทช.เดินหน้ากำหนดพื้นที่จัดที่ดินทำกิน ล่าสุดจัดสรรให้แล้ว 1,483 ชุมชนใน 70 จังหวัด  เร่งดำเนินการต่อ

วันนี้ (22 ก.ย.65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) เป็นอนุกรรมการ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (รอง ผอ.สคทช.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 2/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,144-3-44.75 ไร่  ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 370 พื้นที่ 1,179,476 -0-13.86 ไร่  จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 76,453 ราย ใน 338 พื้นที่  และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และ เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) และเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ของพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป