ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส

เวลา 08.23 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กันยายนนี้ ประกอบด้วย งานวันลองกอง, งานประชันนกเขาชวาเสียง, งานศิลปาชีพและงานกระจูด รวมทั้งงานแข่งขันเรือกอและ, เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ลองกอง ทุเรียนหมอนทอง มังคุด สะตอข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมกระดังงา ฟักทอง, การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา, การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรในโรงเรียน, การแข่งขันจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, การประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งพระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประเภทเสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก และดาวรุ่ง เสียงละ 11 รางวัล

จากนััน ทอดพระเนตรผลงานวิชาการของส่วนราชการต่าง ๆ ในงานวันลองกอง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่อ "ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล" อาทิ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 ดำเนินโครงการในอำเภอศรีสาคร สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง จำนวน 4 โครงการ นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทดแทนการใช้สารยูเรีย โดยใช้สารตั้งต้นจากแม่น้ำปัตตานีมาเป็นหัวเชื้อ โดยหัวเชื้อ 250 มิลลิเมตร นำไปผสมน้ำ 6 ลิตร สามารถผลิตจุลินทรีย์ได้ 6 ขวด ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในนาข้าว, นิทรรศการ "4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง" มีผลสำเร็จด้านต่าง ๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ดูงาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในชุมชน รวมทั้งการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้าง จนได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกในปี 2560 ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดการระบาดของโรคเท้าช้าง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ ทำให้ระบบนิเวศของป่าพรุโต๊ะแดง มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จากการขยายผลการพัฒนาในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ไปสู่การเพิ่มมูลค่าหม่อนไหม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร, สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ให้ความสำคัญของการอ่าน จึงขับเคลื่อน "นราธิวาสเมืองรักการอ่าน" มีการสาธิตส่งเสริมภาษาไทย "แจกลูกประสมคำ" และนำเสนอแบบอย่าง "ครอบครัวรักการอ่านและบ้านนักศึกษาก้าวไกล", กรมป่าไม้ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะไม้กฤษณา ที่นำมาสกัดเป็นน้ำมันและส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และมีราคาสูง

ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูด ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ "สืบสาน ศิลปาชีพ ก้าวไกล เทิดไท้พระบารมี 90 พรรษา" มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ปักผ้า ทอผ้า เซรามิก ลิเภา ปาหนัน ใบลาน เรือกอและจำลอง กระจูด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

เวลา 13.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 คน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 454 คน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านวิชาชีพ และนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ปี 2564 โดยมีพันธกิจ ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิชาการ และงานวิจัย เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่บัณฑิตได้สร้างสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน และการดำเนินชีวิตนั้น รวมเรียกว่าเป็นศักยภาพ ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล ศักยภาพนี้ เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้คนเราตั้งเป้าหมายในชีวิตในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บัณฑิตได้รับความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว กำลังจะออกไปประกอบอาชีพ การงานสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป จึงควรจะได้ตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมถูกต้อง แล้วลงมือปฏิบัติโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ จนสำเร็จผลตามเป้าหมาย พร้อมกันนั้น ก็หมั่นเสริมสร้างศักยภาพของตน ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ และนำไปใช้ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปได้ตามลำดับ อันจะทำให้ชีวิตและกิจการงานมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน จึงขอให้บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จที่แท้จริง นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์"

ข่าวอื่นในหมวด