ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.07 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดรักษาอาการเจ็บป่วยให้สุนัขเพศผู้พันธุ์ผสม อายุ 5 ปี เพื่อใส่แผ่นเพลทยึดข้อเท้าหลังขวา จากปัญหาเอ็นร้อยหวายขาด และสุนัขเพศเมีย พันธุ์ผสม อายุ 5 ปี พบปัญหามดลูกอักเสบ ในการนี้ ทรงให้ยานำสลบกับสุนัขทางหลอดเลือด ทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัด และทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิด

ปัญหามดลูกอักเสบในสุนัข พบได้จากหลายสาเหตุ อาทิ การติดเชื้อไวรัส การฉีดยาคุม และสุนัขอายุมาก โดยมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะอักเสบของมดลูกได้มากกว่าปกติ ซึ่งการทำหมันถือเป็นการป้องกันที่ดี และปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ประสงค์ที่จะขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง ควรทำหมันเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6-8 เดือนขึ้นไป

เวลา 15.52 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พุทธศักราช 2564 และพุทธศักราช 2565 ดังนี้

- พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรี และภริยา

- พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส

- นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมทั้งคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พร้อมคู่สมรส อธิบดีศาลปกครองกลาง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

- พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

- พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคู่สมรส

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร

- คณะผู้แทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลต่าง ๆ อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้า ถวายพระเกียรติ เจ้าฟ้านักเคมี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการประชุมวิชาการนานาชาติ "เพียว แอนด์ แอปพลายด์ เคมิสทรี อินเตอร์เนชันแนล คอนเฟอเรนซ์ 2022" (Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 PACCON 2022) สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ รวมทั้งกราบทูลรายงานกิจกรรมของสมาคมฯ

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมครุยวิทยฐานะ

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

นายสงวน ตั้งศิรเศรษฐ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง นำคณะทำงาน เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 3 โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นางสาวเปรมิกา สุจริตกุล ประธานมูลนิธิคีตาศิรวาท และนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 10 ปี เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส และเทศกาลตลาดคริสต์มาส "จากเขาแอลป์สู่เขาใหญ่" เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยองค์กร และบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เฝ้า รับพระราชทานรางวัล "พรินเซสส์ เอนไวรอนเมนทัล เฮลธ์ อะวอร์ด" (Princess Environmental Health Award) ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายธีรวุฒิ สังข์ใหญ่ ประธานชมรมเสนาะกรรณวัณณนา เพื่อการศึกษาและเยาวชน พร้อมด้วยผู้ได้รับโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ครั้งที่ 6/2565 คณะทำงานวิทยากรและกรรมการตัดสิน และผู้สนับสนุน เฝ้า รับพระราชทานโล่รางวัลฯ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษ แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี ในปี 2565

ข่าวอื่นในหมวด