ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลา 18.15 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ก่อตั้งชมรมในปี 2559 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ทูบีซูเปอร์ฮีโร สร้างคนเก่งในรั้วทีปราษฎร์ ทีปราษฎร์สัญจร จัดค่ายอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม และผู้ที่ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ ยึดหลักการเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในด้านที่ตัวเองสนใจ โดยพี่ดูแลน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ รำ ร้อง เต้น เล่นละคร การพัฒนาทักษะ มีการส่งเสริมอาชีพ ผลสำเร็จคือ สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถ ที่แตกต่างกันเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตอาสา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2 นอกจากนี้ มีชมรมที่สามารถรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 ระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับทอง ปีที่ 1 และมีชมรมอยู่ในกลุ่มดีเด่นด้วย จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนโครงการฯ แล้วพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน

โอกาสนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย) ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เฝ้า พร้อมพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน อายุ 6-24 ปี กว่า 139,000 คน มีสมาชิกทั่วไป กว่า 468,000 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯศูนย์ฝึกและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ 1,098 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ 80 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด