ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เวลา 10.28 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 เป็นวันที่ 6

โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 3 คน และผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,132 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย Green University ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตน มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง เป็นแหล่งองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ โครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดร้อยเอ็ด, โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก, โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D Chaiyaphum Model มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม 16 อำเภอ 124 ตำบลของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้าง Soft skill สู่ความเป็นนวัตกรสังคม จากกระบวนการวิศวกรสังคม และทักษะชีวิตผ่านโครงการบัณฑิตติดดาบ ส่งเสริมการมีจิตอาสา สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ "ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน" ต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง