ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู หนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ระบบบริการมีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยองคมนตรี ได้ชื่มชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ โดยเฉพาะการผ่าตัดต้อกระจก และแนะนำให้โรงพยาบาลร่วมกับชุมชน เฟ้นหาผู้ป่วยทางสายตาเชิงรุกในชุมชนให้กว้างขวางทั่วถึง และเสนอให้โรงพยาบาลฯ ร่วมกับสถานศึกษา เฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม โดยให้มีการตรวจในเด็กตั้งแต่มัธยมต้น  โอกาสนี้ ได้เปิดศูนย์ทันตกรรมนาวัง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการก้าวคนละก้าว โดยเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของจังหวัด และชมนิทรรศการนาวังโมเดล ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่รวม 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลออกเอกสารรับรองความพิการ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จดทะเบียนความพิการ, และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายเบี้ยความพิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว

ข่าวอื่นในหมวด