ข่าวออนไลน์7HD

คาร์ซีต ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า มีผลวันนี้

คาร์ซีต ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า มีผลวันนี้
คาร์ซีต ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า มีผล 23 ก.ย. 65 กรณี นำเข้า จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 หลังจากนั้นโดน 20%

คาร์ซีต (Car seat) ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ซึ่งทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการยกเว้นภาษีนำเข้า โดยให้ยกเว้นอากรถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 65 เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 65 มีเนื้อหาดังนี้

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการลดอัตราอากรสำหรับของตามประเภทย่อย 9401.80.00 ตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของดังกล่าวตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง มีการระบุถึง ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีต (Car Seat) ที่นำเข้าจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 ให้ยกเว้นอากร ขณะที่หากนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป จะมีอัตราอากรขาเข้าอยู่ที่ 20%

โดยปกติการนำเข้าคาร์ซีต (สินค้าตามพิกัด 9401.80.00) ผู้นำเข้าจะต้องจ่ายภาษีนำเข้า ร้อยละ 20 แต่หากนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยมีอยู่ ก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าได้สำหรับทุกความตกลง แต่ภายหลังจากประกาศฉบับนี้มีผล จะสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีจากทุกประเทศ ในช่วงเวลาที่กำหนด

ราชกิจจานุเบกษา1ราชกิจจานุเบกษา 2
 

คาร์ซีต สินค้า Watch List

กรมการค้าภายในได้กำหนดให้สินค้า คาร์ซีต เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายจราจรทางบก ฉบับที่ 13

การยกเว้นภาษีนำเข้าคาร์ซีตเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 13 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ในขณะขับรถยนต์ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในคาร์ซีต หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย ซึ่งหากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท