ข่าวช่อง7HD

ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ยังไม่เคาะ! ติดเชื้อ ไม่มีอาการ ออกจากบ้านได้

ศบค.เห็นชอบยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ (23 ก.ย.65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง นับตั้งแต่ประเทศไทยพบการระบาดของเชื้อโควิด-19  มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาสองปีครึ่ง วันนี้ สำหรับมติ ศบค.ที่สำคัญมี 4 เรื่อง คือ

1. เห็นชอบยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีผลในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากเหตุของการประกาศ พรก.ฉุกเฉินฯ ได้คลี่คลายลงอย่างมาก
2. รับทราบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานให้แก่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงหลังจากการประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยแผนมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานการณ์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ประเด็น และกลยุทธ์ รวมถึงกิจกรรมในการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
3. รับทราบประมวลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ภายใต้ ศบค. จำนวน 9 ศูนย์ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผลการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมารวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ได้รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการในอนาคต
4. รับทราบแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และการสร้างความเชื่อมั่นในระยะต่อไปโดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยด่วน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 และการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อาจถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่วนประเด็นที่เป็นกระแสข่าว ว่าจะมีการปรับมาตรการ คนที่ติดเชื้อโควิด-19 อาการน้อย หรือ ไม่แสดงอาการ ไม่ต้องกักตัว สามารถออกมาทำงาน ใช้ชีวิตปกตินอกบ้านได้นั้น เรื่องนี้ ศบค. ชุดใหญ่ ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณา คาดว่า จะให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

632d7203555720.36785952.png

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ยุบ ศบค. ไม่กระทบ ใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อคุมโควิด จัดหาวัคซีนได้ต่อเนื่อง