ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."

เวลา 14.22 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเฉลิมขวัญ นิวาตวงศ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และหอพักสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 41 มีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ การขออนุมัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและการควรคุมการขับถ่ายไม่ได้, แผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมุ่งเน้น 4 เรื่อง คือ การผลิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติการเชิงรุก, หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่โดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย, ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์ และระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง