ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เวลา 10.48 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 เป็นวันที่ 7

โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย รวม 2,711 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะสังคม และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปต่อทอด และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม, หลักสูตรการตลาดดิจิทัล, หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในด้านการขจัดความยากจน คุณภาพการศึกษา และด้านความเท่าเทียมทางเพศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง