ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย และโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง ที่จังหวัดสกลนคร

View icon 64
วันที่ 23 ก.ย. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย และโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่การจัดการศึกษา ทำความเข้าใจภูมิสังคม และเข้าถึงบริบทเชิงพื้นที่

โรงเรียนบ้านเปือย และโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละโรงเรียนมีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน ทำให้มีอัตราครูประจำการเพียง 4 คน ทำการสอน 8 ช่วงชั้น จำเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบควบชั้นเรียน ประกอบกับครูผู้สอนที่ต้องสอนในรายวิชาที่ไม่ได้จบมาโดยตรง ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และภาระงานครูที่เพิ่มมากขึ้น การจัดการเรียนรู้โดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีความจำเป็น เนื่องจากช่วยบรรเทาภาระงานครู และยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น นับแต่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ มาใช้จัดการเรียนการสอน

ข่าวอื่นในหมวด