ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562

เวลา 10.48 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 เป็นวันที่ 8

โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รวม 9 คน ประกอบด้วย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 คน และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คน จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,193 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมเยาวชนและนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยได้ปฏิบัติการกับชุมชนและโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 102 ชุมชน 31 โรงเรียน นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วตามนโยบาลรัฐบาล

ข่าวอื่นในหมวด