ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไป ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564

เวลา 13.53 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2564

โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 2,662 คน พร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิต 57 คน , โล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา 5 คน, เข็มและโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5 คน, เข็มรางวัล จภ. ทองคำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 3 คน และเข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่น 9 คน

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเรียนด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว แต่ละคนคงจะมีความตั้งใจมุ่งหวัง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน สร้างตัวสร้างฐานะ และสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว แต่ละคนจะต้องพัฒนาตนเอง ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้ได้ ผู้ที่เป็นคนเก่งแท้ คือผู้รู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับงาน สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมและสังคม จนงานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ที่เป็นคนดีแท้ คือผู้รู้จักพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว แล้วประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ไม่นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เป็นโทษเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตตั้งใจฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้ว แต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีอนาคตที่มั่นคงสมดังที่มุ่งหวัง ทั้งสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง