ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เวลา 10.18 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 เป็นวันที่ 9

โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย รวม 2,212 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อยู่ระหว่างการปรับโฉมมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู โดยเน้นการผลิตครูใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เพื่อยกระดับการศึกษาทุกระดับของจังหวัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น มุ่งบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น และเน้นการพัฒนาการบริหารทุกด้านให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเป็นที่พึ่งของชุมชน โดยร่วมกับชุมชน ทำการสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน นำร่อง 10 พื้นที่ใน 7 อำเภอ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้น กลาง และยาว ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่พึ่งพาคนภายนอก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง