เกาะกระแสออนไลน์

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช็กรายละเอียดที่นี่! ใครเกิดก่อน 2 กันยายน 2506

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช็กรายละเอียดที่นี่! ใครเกิดก่อน 2 กันยายน 2506
ผู้สูงอายุเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังสามารถลงทะเบียนได้ กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเดือนถัดไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สำหรับสถานที่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สํานักงานเขต หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลําเนา

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอํานาจ จากผู้มีสิทธิ (สําหรับกรณีประสงค์ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ในกรณีผู้สูงอายไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้แก่ 
-ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษหรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
-ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา

ไม่รวมถึงผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตาม มติคณะรัฐมนตรี

ระยะเวลาการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเดือนถัดไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ : ผู้สูงอายุเกิดก่อน 2 กันยายน 2506 อายุ 59 ปี เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 - 1 ตุลาคม 2506 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2567 ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวต้องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2265 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม 2565 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้
- อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน
- อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน
- อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์