ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน

ที่ห้อง 210 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, เลขาธิการ สำนักงาน กปร., เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริ ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้การพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังเคราะห์ให้สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดทำสื่อองค์ความรู้ ผลิตสื่อ อุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายทันสมัย และเหมาะสมกับเยาวชนในช่วงระดับชั้น เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ศูนย์สาขา โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้ได้รับความรู้ในรูปแบบ Play and Learn

โดยโครงการความร่วมมือฯ นี้ ไม่เพียงแต่พัฒนาด้านการศึกษา แต่ยังพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด