เกาะกระแสออนไลน์

เปิดให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 30,000 -100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนนาน

เปิดให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 30,000 -100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนนาน
กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่ม วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ร่วมกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จะต้องมีผู้ค้ำประกัน การกู้ยืมทุกประเภทต้องชำระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

กู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ olderfund.dop.go.th

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้มีดังนี้
-มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
-มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
-มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้
-มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
-มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม
-ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
-มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ
-มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม
-ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม
-ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค่ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
-ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
-หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน
-ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
-ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

6332b882ed5bd2.51323855.jpg


ขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ