ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาล รธน.รับชี้ขาด กฟผ.ผลิตไฟฟ้าไม่ถึง 51% ขัด รธน. ?

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ยังเกาะติดเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัย ประเด็น กฟผ. ผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า 51% ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผลของเรื่องนี้ จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร ติดตามกับคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

อย่างที่เราได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วว่า ในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าราว 1 ใน 3 เท่านั้น นอกนั้นรับซื้อจากเอกชน จนเกิดข้อกังขาว่า แม้ไม่มีการแปรรูป กฟผ. แต่ในทางปฏิบัติ กฟผ. ถูกแปรรูปไปแล้ว โดยให้เอกชนมาผลิตแทน ล้วงรายได้จาก กฟผ. ขณะที่ประชาชนจ่ายแพงขึ้น จากนโยบายด้านพลังงานที่เอื้อต่อเอกชนหรือไม่

คำถามนี้ นำไปสู่การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2559-2563) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP พ.ศ. 2561-2580 ที่ทำให้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของรัฐ ลดลงต่ำกว่า 51% เหลือแค่ 32% ในปัจจุบัน ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 56 วรรคสอง หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องไว้วินิจฉัยแล้ว

ล่าสุดเ มื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อม 7 ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงปมแผนยุทธศาสตร์ผลิตไฟฟ้า ทำสัดส่วนการผลิตของรัฐลดต่ำกว่าร้อยละ 51 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ

โดยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 45 วรรคสอง ซึ่งคาดว่าจะทราบผลคำชี้ขาดได้ ภายในเดือนมกราคมปีหน้า

ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ปี 2561-2580 ว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เมื่อส่งเรื่องไปยัง ครม. พิจารณา ก็ใช้เวลานานถึงสามปี กว่าจะได้ข้อยุติ ผ่านมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ปีนี้ เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและแผน PDP ฉบับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีปัญหา เดินหน้าส่งเสริมเอกชนผลิตไฟฟ้า ลดสัดส่วนการผลิตของ กฟผ. ลง โดยภายในสามปี นับจากวันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัย สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงไปอีก 5% จาก 37% เหลือแค่ 32% เท่านั้น

การเดินหน้าต่อของรัฐบาลโดยไม่ฟังคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็ทำให้เกิดคำถามว่า องค์กรอิสระหน่วยงานนี้ กลายเป็นแค่เสือกระดาษหรือไม่

จากนี้จึงต้องรอดูว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งก็เป็นความหวังของภาคประชาชน ที่อยากเห็นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฟผ. ต้องผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 51% เพื่อนำไปสู่การรื้อโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องชวนให้สังคมร่วมคิดด้วยว่า ถึงเวลาต้องทบทวน หรือปรับปรุงแผน PDP หรือยัง ควรมีแผน PDP ภาคประชาชนคู่ขนานไปกับภาครัฐหรือไม่