ข่าวออนไลน์7HD

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง โฆษก ตร. คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง โฆษก ตร. คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันนี้ (3 ต.ค. 65) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ลงนามหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็น โฆษก ตร. โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ติดตาม ประเมินผลและผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดทำเนื้อหาและผลิตสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าว และสถานการณ์ จัดทำสรุปรายงานข่าวประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญ หรือเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4.ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ กองการต่างประเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ แล้วรายงานให้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจและหน้าที่

5.กำหนดกรอบแนวทาง แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่โฆษกของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

633ade204e2a68.70627821.jpg