เช้าข่าว 7 สี

ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ในโรงเรียน

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ในโรงเรียน กรณีนักเรียนติดโควิด-19 มีอาการป่วยรักษา 5 วัน กลับมาเรียนได้ และย้ำว่ากรณีพบเด็กติดเชื้อ ไม่ต้องปิดโรงเรียนแล้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปรับมาตรการโควิด-19 ของโรงเรียนทั่วประเทศ หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย ไปเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว สถานการณ์ระบาดคลี่คลายไปมาก อย่างไรก็ตามสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรม จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้น ศธ.ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีความอุ่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ศธ.จึงได้ปรับแนวปฏิบัติให้สอดรับกับประกาศของ สธ. เช่น แนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกรณีเข้าไปในสถานที่ที่แออัดหรือเป็นพื้นที่ปิด จัดสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ และหากมีการติดเชื้อในสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโดยไม่ปิดเรียน พร้อมเน้นทักษะในการคัดกรองความเสี่ยงป้องกันการติดเชื้อ 

ขณะที่ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ.ได้จัดระบบเฝ้าระวังโควิด-19 พื้นที่สถานศึกษา เฝ้าระวังการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ หากมีการแพร่ระบาดจำนวนมาก ต้องมีระบบในการควบคุมและสอบสวนโรค 

นักเรียนและบุคลากร ต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานเป็นกิจวัตร คือ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยในที่เข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และประเมินความเสี่ยง

สำหรับแนวปฏิบัติของสถานศึกษา กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยไม่ปิดเรียน ปฏิบัติตามหลักการ Universal Prevention เน้นมาตรการ 6-6-7 เข้มการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 2 เมตร งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม จัดพื้นที่ให้มีระบบระบายอากาศที่ดี และทำความห้องเรียนชั้นเรียน กรณีที่เด็กติดเชื้อโควิด-19 มีอาการปานกลางหรือรุนแรง ให้หยุดเรียนไป 5 วัน แล้วกลับมาเรียนตามปกติได้