ข่าวออนไลน์7HD

ลุงป้อม หายป่วยติดตามงานดูแลประชาชนในส่วนภูมิภาค

ลุงป้อม หายป่วยติดตามงานดูแลประชาชนในส่วนภูมิภาค
ลุงป้อม หายป่วยกลับมาทำงาน ประชุมตามผลงานรองนายกรัฐมนตรีทุกคน เร่ง กำชับให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแผน

วันนี้ (6 ต.ค.65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565  โดยรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564  และเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 รวมทั้งผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา นโยบายมาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ได้รับทราบ ผลการกำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค และผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน  โดยมีการอนุมัติงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 1,513 โครงการ  และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งได้หารือถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายดำเนินงานแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ได้ขอให้ทุกฝ่าย เร่งรัดพิจารณาดำเนินการในหลายเรื่อง ดังนี้
1. เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว
2. ช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด อย่างเร่งด่วน และยั่งยืน ตามสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
3. ให้บูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ ตรวจ ติดตาม  ในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ต่อไปและขอให้ทุกท่าน ดำเนินการ ตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป