ข่าวออนไลน์7HD

ทนายปลอมว่าความชนะ คู่ความต้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณา อย่าให้เกิน 8 วัน

ทนายปลอมว่าความชนะ คู่ความต้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณา อย่าให้เกิน 8 วัน
ทนายไก่หมุน ว่าความชนะ เกิดผลกระทบต้องทำอย่างไร เพจดังยกฎีกา แนะคู่ความที่เสียหายต้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณา อย่าให้เกิน 8 วัน นับจากวันที่รู้ข่าวทนายความปลอม 

ทนายปลอม ว่าความชนะ ผลกระทบต้องทำอย่างไร วันนี้ (6 ต.ค.65) นายศีรวิษ สุขชัย ทนายความ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจทนายเบียร์ศีขี้ฟ้อง ระบุว่า ทนายไก่หมุน ไม่ใช่ทนายความที่มีหน้าที่ของทนายความ จึงไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนพิจารณา แม้ได้รับมอบอำนาจจากตัวความโดยชัดแจ้ง ตามขอบเขตอำนาจของทนายความจะระบุไว้ในใบแต่งทนายสำหรับคดีเรื่องนั้นก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ว่าความได้ จึงไม่สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตัวความได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 62

ทนายปลอม ไม่ใช่ทนายความที่สามารถยื่นคำคู่ความ หรือพิจารณาคดีได้ การดำเนินคดีโดยไม่ได้เป็นทนายความ จึงเป็นกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วนั้นจึงถือได้ว่าศาลมีคำพิพากษาอันผิดระเบียบ เมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้น อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสีย

เมื่อศาลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ไม่มีทนายความ จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากคู่ความในคดีที่มีคู่กรณีฝั่งตรงข้ามได้ใช้ทนายความไก่หมุน ได้ทราบกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบอันเกิดจากการว่าจ้างทนายความที่ไม่ใช่ทนายความผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแทนลูกความภายหลังศาลมีคำพิพากษา สามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบได้ ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคสอง

ซึ่งกำหนดให้คู่ความฝ่ายที่เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเกิดมูลแห่งข้ออ้างนั้น (นับแต่ทราบข่าวว่าทนายไก่หมุนว่าคือทนายปลอม) ดังกล่าวนี้ ใช้บังคับแก่การยื่นคำร้องให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบทุกกรณีไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือหลังจากศาลพิพากษา (ฎีกา 5876/2545)