ข่าวออนไลน์7HD

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกฎหมายพรรคการเมือง นัดลงมติขัด รธน.หรือไม่ 23 พ.ย. นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติไต่สวนกฎหมายพรรคการเมือง นัดลงมติขัด รธน.หรือไม่ 23 พ.ย. นี้
วันนี้ (2 พ.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุม กรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจาก วุฒิสมาชิก (สว.) นำรายชื่อ สว.77 คน ยื่นคำร้อง ขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้ตีความแก้ไขเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิก โดยลดค่าบำรุงพรรครายปี จาก 200 บาท เป็น 20 บาท แบบตลอดชีพ จาก 2,000 บาท เป็น 200 บาท เป็นการเปิดช่องให้เกิดการครอบงำพรรค ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่

รวมทั้ง การลดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เดิมกำหนดห้ามบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นการแก้ไขการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. (ไพรมารี) ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่