7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : เปิดแผนผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองสีเขียว พัฒนาชุมชน

กรีนรีพอร์ต วันนี้พาไปดูการออกแบบผังเมืองเฉพาะชุมชน ที่เน้นการอนุรักษ์การสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ติดตามกัน

การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นโครงการล่าสุดที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนริมกว๊านพะเยา ศูนย์กลางของเมืองให้คงความเป็น "เมืองแห่งความหลากหลายของภูมินิเวศของการอยู่อาศัย" ที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาไว้ ให้สอดคล้องต่อเปลี่ยนแปลงของเมือง

การปรับปรุง ฟื้นฟู หลัก ๆ แล้วจะอยู่ตามแนวพื้นที่สาธารณะรอบ "กว๊านพะเยา" ย่านพาณิชยกรรมเมือง หรือ ประตูชัย, ชุมชนประมงประตูเหล็ก, เมืองเก่าฝั่งตะวันตก และชุมชนหน้าเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งเป้าพัฒนา "ผังเมืองเฉพาะ" จังหวัดละ 1 ผังเมืองเฉพาะ ภายในปี 2566

การพัฒนาเมืองจะเป็นไปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง