ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เวลา 13.20 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คิดนำเทคโนโลยีมาใช้ในพื้นที่แปลงนาสาธิต เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน ได้แก่ ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และปลอดการเผาฟาง, สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข 87 แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงนาใหญ่บ้านปากลาด ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จำนวน 10 ราย พื้นที่ปลูก 50 ไร่ ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประมาณการผลผลิต 36,700 กิโลกรัม ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรมีแผนที่จะกระจายพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกเครือข่ายต่อไป และอีกส่วนหนึ่งจะจัดจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต, ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กรมชลประทาน ได้วางแผนและคำนวณพื้นที่การเกษตรในจังหวัดนครนายก ที่มีอยู่กว่า 680,000 ไร่ มีแหล่งน้ำสำคัญ 8 แห่ง สรุปได้ว่า มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอทุกกิจกรรมตลอดทั้งปี, ส่วนกรมวิชาการเกษตร ได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ใหม่ของทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ได้พันธุ์ "ทุเรียนศรีสะเกษ 238" รสชาติหวานมัน กลิ่นไม่ฉุน เนื้อสีเหลืองเข้ม ปัจจุบัน ผลิตกิ่งพันธุ์ได้ 4,000 ต้น ให้ผลผลิต 260,000 บาทต่อไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างน่าพอใจ

จากนั้น ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวในครั้งนี้ คือ ข้าวพันธุ์ กข 87 เป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ในปี 2563 มีลักษณะไม่ไวต่อแสง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น มีคุณภาพทางเมล็ดทางกายภาพดี คุณภาพการสีดีมาก มีปริมาณอมิโลสต่ำ หากหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม อายุเก็บเกี่ยว 114 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริฯ ปัจจุบัน ปลูกพริกไทย มะละกอแขกนวลดำเนิน ขนุน ผลหม่อน จันทน์เทศ กล้วยเล็บมือนาง และส้มแขก ปัจจุบันโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย ส่วนชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริฯ มี 4 กิจกรรม ได้แก่ ทำนาอินทรีย์ ปลูกไผ่กิมซุง ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ปลูกเห็ดหูหนู และเพาะเห็ดแบ่งปันน้ำใจ ผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้กำลังพลในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจะได้มีทักษะต่อยอดช่วยเหลือประชาชนได้

ข่าวอื่นในหมวด