ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 EGAT E-Bike แก่โรงเรียนพระดาบส

ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีรับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 EGAT E-Bike จำนวน 2 คัน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และเป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศิษย์พระดาบส ทั้งยังเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะและศักยภาพการประกอบอาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

มูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินการสนองพระราชดำริ ในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการฝึกอบรมทักษะฝีมือ เพื่อให้ประกอบอาชีพได้จริง ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดี มีวินัยในอาชีพการงาน และการดำรงชีวิตในระหว่างการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสไปแล้ว 44 รุ่น รวม 2,645 คน พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นยางนาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ที่ตั้งเป้าปลูกป่า 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี เพื่อช่วยดูดซับและเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์

ข่าวอื่นในหมวด