เกาะกระแสออนไลน์

ได้เท่าไหร่แน่ เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39 จนถึงอายุ 6 ขวบ

ได้เท่าไหร่แน่ เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39 จนถึงอายุ 6 ขวบ
จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลแจ้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ จากสำนักงานประกันสังคมนั้น ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและออกมาชี้แจงแล้วว่า ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น

โดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน ไม่ใช่จำนวนเงิน 1,400 บาท ตามข้อความที่กล่าวอ้าง

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินทดแทนสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม มีดังนี้
-ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
-จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
-ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
-อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร จะเกิดขึ้นเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ บุตรเสียชีวิต ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

การยื่นขอรับเงินทดแทนสงเคราะห์บุตรผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
637dc370e78e40.49031579.jpg

2.ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ/หรือสมัครสมาชิก (หากยังไม่เคยสมัครสมาชิก)
-กรอกรหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
-กรอกรหัสผ่านผู้ใช้งาน
637dc371258864.11225181.JPG

3.หลังเข้าระบบสำเร็จ ให้ผู้ประกันตนเลือกไปที่เมนูยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service)
637dc3715e3263.67579367.JPG

4.จากนั้นให้ผู้ประกันตนเลือกไปที่เมนู "ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน"
637dc37188cc58.55721865.png

5.จากนั้นผู้ประกันตนเลือก  "สงเคราะห์บุตร"
637dc371c1bbb7.26595766.jpg

6.ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลตามที่ระบบระบุไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงอัปโหลดเอกสารลงในระบบได้เลย
637dc372205608.11602689.png


ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประกันสังคม