ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดสมุทรสาคร

วานนี้ เวลา 19.25 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินการโครงการฯ เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี มีทักษะในการดำรงชีวิต ปลูกฝังทัศนคติ "การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน", "พี่สอนน้อง" และ "บ้านในโรงเรียน" จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดเน้นกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ และกิจกรรมทักษะอาชีพ

สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มีแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ พัฒนาศักยภาพสมาชิกตามความสนใจ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ โดยมีอาสาสมัครจำนวน 37 คน

จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดำเนินการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดฯ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 2 และมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อาทิ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง, เรือนจำจังหวัด และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค

ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงิน เพื่อสมทบโครงการฯ และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดฯ นำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีสมาชิก จำนวน 135,063 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 408 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 68 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด