พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน ระหว่างมูลนิธิพระดาบสกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

View icon 20
วันที่ 23 พ.ย. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน ระหว่างมูลนิธิพระดาบสกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีงบประมาณ 2566-2570 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เป็นวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ และยังเป็นการช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน

โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มูลนิธิฯ มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 22 ปี การลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนพระดาบส และส่งเสริมการสร้างคนดีให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพและดำรงตนเป็นคนดีของสังคม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการเพื่อสังคม และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นในหมวด