ข่าวในพระราชสำนัก

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย

ที่ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับ เลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 29 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมด, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ 24 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการแล้ว 19 โครงการ ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่แห่งแรก ปี 2506 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,295 โครงการ โดยจังหวัดเลยมี 55 โครงการ

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง มีขนาดความจุ 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 สามารถสนับสนุนน้ำต้นทุนแก่ราษฎรเพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 2,200 ครัวเรือน และสามารถช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรในฤดูฝน 7,348 ไร่ และหน้าแล้ง 5,760 ไร่

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตามที่ราษฎรบ้านน้ำพุพัฒนา ขอพระราชทานโครงการฯ ขนาดความจุ 638,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถส่งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร 6 หมู่บ้าน รวม 840 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร 1,628 ไร่

และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งศรีภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเลย โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 35.807 ล้านลูกบาศก์เมตร และอาคารระบายน้ำล้น สามารถระบายน้ำหลากได้ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ราษฎร 2 อำเภอ 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน รวม 5,960 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค-บริโภค พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 24,590 ไร่ นอกจากนี้ ยังบรรเทาอุทกภัยโดยการตัดยอดน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่างของโครงการฯ ได้แก่ อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมือง จังหวัดเลย

ข่าวอื่นในหมวด