วางระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนป่าตอง จ.ภูเก็ต

View icon 14
วันที่ 24 พ.ย. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และเร่งรัดแก้ไขปัญหาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง พร้อมรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านและท้องถิ่น โดยได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนป่าตองโดยเร็วที่สุด

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลป่าตอง เกิดจากน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากเขาควนหว้า และเขาไม้เท้าสิบสอง ไหลรวมกันผ่านท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา ซึ่งท่อระบายน้ำเดิมมีตะกอนดินทรายสะสม และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการเชื่อมต่อท่อไม่สมบูรณ์ ทำให้การไหลของน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ และบริเวณท้ายน้ำมีงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองปากบาง ของโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก เมื่อมีฝนตกหนักจึงทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำ ได้ให้เทศบาลเมืองป่าตองดำเนินการขุดลอกตะกอนดินทรายในท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากยิ่งขึ้น สำหรับความล่าช้าในงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานทุกเดือน โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าหน้าฝนปี 2566 เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง