ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ปีที่ 97

ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ปีที่ 97 ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมคณะข้าราชบริพาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนานัปการ

โอกาสนี้ ประทานทุนของมูลนิธิฯ ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี จำนวน 13 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรด้านการศึกษา พระพุทธศาสนา สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2468 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 สิริพระชนมายุ 85 พรรษา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทรงเป็นกำลังหลักในการสืบสานพระราชกรณียกิจ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด