ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ และยกระดับเพิ่มเติมตามบริบทเชิงพื้นที่ ให้นักศึกษาครุศาสตร์แต่ละชั้นปี ได้จัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยมีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตครูให้มีพื้นฐานความรู้ เป็นนักคิด นักพัฒนา เป็นผู้สร้างนวัตกรรมนำชุมชน และเป็นครูมีออาชีพ นอกจากนี้ ยังยกระดับคุณภาพการศึกษา ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสหกิจศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่คิดได้ ทำงานเป็น และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานด้วย

ข่าวอื่นในหมวด