ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

เวลา 14.45 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายบัญฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย นำคณะสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมผู้แทนนักเรียน เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 88 ทุน สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ในการนี้ พระราชทานเงิน ซึ่งเป็นเงินที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยถวาย และเงินส่วนพระองค์ เพื่อสมทบให้แก่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ด้วยมีพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสื่อสาร ด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ อันเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฏหมาย และการพัฒนาสังคม โดยขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย ทรงปฏฺิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาของนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ และการพยาบาลผ่านโครงการในพระดำริต่าง ๆ

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล เฝ้าถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับใหม่ในระบบดิจิทัลพิเศษ เรียกว่า ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก. รวม 80 เล่ม พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัชฌายะ ซึ่งเก็บเป็นฐานข้อมูลเสียงพระไตรปิฎกสัชฌายะ และคู่มือการออกเสียงอ่านสัชฌายะ ปาฬิภาสา ทั้งหมด 3 ชุด

ข่าวอื่นในหมวด