ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา Soft Skill ให้นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยคณะครุศาสตร์ ได้มุ่งผลิตบัณฑิตครู เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะ "เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง" โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูในท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นอกจากนี้ ได้รับฟังแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่าง ๆ ที่บูรณาการการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในทุกมิติด้วย

ข่าวอื่นในหมวด