ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วานนี้ เวลา 19.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 41 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนายธีรศักติ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

ในการนี้ มีพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาล เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนปรารถนาและการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยวิจารณญาณที่ถูกต้อง แท้จริง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากการปฏิบัติหน้าที่

เวลา 19.55 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 3 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่องการมีศีลธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะจะเป็นเครื่องกำกับและเกื้อกูลการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจให้ถูกต้องอันจะทำให้การปฏิบัติงานสามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแก่ประเทศชาติและประชาชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง