ข่าวในประเทศ

ลุงป้อม” หนุน! “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก

ลุงป้อม” หนุน!  “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก
“ลุงป้อม” หนุน!  “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

“ลุงป้อม” หนุน!  “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก  (28 พฤศจิกายน 2565 ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)


ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นมรดกโลก และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ (ร่าง) เอกสารที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับพื้นที่นำเสนอภายใต้ชื่อ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นตัวแทนของการเป็นพื้นที่ศักด์สิทธิ์ และเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมสีมา ที่มีการผสมผสานความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ กับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทในการใช้หลักหิน (สีมา) ปักล้อมรอบเพิงหิน และที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยพบทั้งที่เป็นแท่งหินธรรมชาติและที่พัฒนามาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมมนและรูปใบสีมา และต่อมาเริ่มมีการสลักลวดลายบนใบสีมา นอกจากนั้นยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันด้วย


ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 6 แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แหล่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 3 แหล่งและพื้นที่เตรียมการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกแล้ว จำนวน 7 แหล่ง ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ และความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรของประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง