ข่าวภาคค่ำ

นักเศรษฐศาสตร์ชี้พบปรากฎการณ์ค่าจ้าง 2 ขั้ว

ข่าวภาคค่ำ - นักเศรษฐศาสตร์ พบ ปรากฏการณ์ค่าจ้างสองขั้ว ในตลาดแรงงานไทย โดยค่าจ้างของแรงงานในกลุ่มอาชีพทักษะสูงและกลุ่มอาชีพทักษะต่ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบปรากฏการณ์ค่าจ้างสองขั้ว ในตลาดแรงงานไทย โดยค่าจ้างของแรงงานในกลุ่มอาชีพทักษะสูง และกลุ่มอาชีพทักษะต่ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ค่าจ้างของแรงงานกลุ่มอาชีพทักษะปานกลางมีแนวโน้มคงที่ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการจ้างงานแรงงานทักษะสูง ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น และยังสะท้อนให้เห็นถึง ความไม่เท่าเทียมของค่าจ้างในประเทศไทย ส่วนทักษะทางปัญญาและทักษะทางกายภาพที่แรงงานจำเป็นต้องใช้ ในแต่ละอาชีพ พบว่า ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ตลาดแรงงานไทย มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะทางปัญญา มีระดับสูงมากกว่าแรงงานที่มีทักษะทางกายภาพ ทำให้เกิดความแตกต่างของค่าจ้าง และยังทำให้ความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างแรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ผลวิจัย ยังชี้ให้เห็นว่า จำนวนแรงงานทักษะสูง มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน นโยบายการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของการศึกษามากขึ้นด้วย