ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยสูตรหาร 100

ห้องข่าวภาคเที่ยง - วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ว่าจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งผลคำวินิจฉัยก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย ติดตามบรรยากาศล่าสุด จากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดมาจากศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมกันตั้งแต่ 09.30 น. เพื่อทำคำวินิจฉัยส่วนตน คาดการณ์กันว่า คำวินิจฉัยจะออกได้ถึง 3 แนวทาง

คำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย 2 ประเด็น คือ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีกระบวนการในการตรากฎหมายถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ เพราะพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกรอบ 180 วัน และเนื้อหาตามมาตรา 25 และ 26 ที่เป็นประเด็นเรื่องการคำนวณ สส.แบบบัญชีรายชื่อ มีเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

สำหรับผลการวินิจฉัย คาดการณ์กันว่า มีถึง 3 แนวทาง นั่นก็คือ ศาลวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่มีส่วนใด ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ รัฐบาลสามารถดำเนินการตามขั้นตอนประกาศใช้ และเข้าสู่กระบวนการจัดการเลือกตั้งได้ทันที ส่วนแนวทางที่ 2 ศาลอาจวินิจฉัยว่า มีบางส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ขัดรัฐธรรมนูญ และส่งให้รัฐสภาดำเนินการแก้ไข แต่ในส่วนสาระสำคัญ สามารถประกาศใช้ได้ก่อน เพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้ง และแนวทางที่ 3 สาระสำคัญของกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้ร่างกฎหมายตกไปทั้งฉบับทันที และต้องเริ่มกระบวนการร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่

ล่าสุด มีรายงานว่า ศาลอาจจะวินิจฉัยให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญในบางประเด็น และส่งกลับไปให้รัฐสภาแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้มี สส. 500 คน แบบแบ่งเขต 350 เขต และบัญชีรายชื่อ 150 คน แต่ในร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ กำหนดให้มี สส.แบบแบ่งเขต 400 เขต แล้วแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งประเด็นนี้ยังขัดแย้งกันอยู่ จึงต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน

วันนี้ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะไม่ออกนั่งบัลลังค์ อ่านคำวินิจฉัย แต่จะออกเป็นเอกสารข่าว เผยแพร่คำวินิจฉัยแทน คาดว่าก็น่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 14.00 น.