องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

View icon 49
วันที่ 19 ม.ค. 2566 | 20.10 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ ไปติดตามการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2524 เพื่อศึกษาทดลองการเกษตร มุ่งเน้นเป็นจุดเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โดย สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบน้ำทดแทนระบบเดิมที่ชำรุด ในปี 2545 ทำให้มีแปลงไม้ผลหลากหลายชนิดที่เป็นต้นแบบ ทั้งไม้ผลเศรษฐกิจตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง, ไม้ผลนอกฤดู ได้แก่ ลำไย ไม้ผลจันทบูร และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาทดลอง และพัฒนาด้านประมง ปศุสัตว์ การจัดการดิน การจัดการแหล่งน้ำ และขยายผลองค์ความรู้ ผ่านการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

ปัจจุบันดำเนินงานตามแผนแม่บท ฉบับที่ 5 ปี 2565-2569 มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตไม้ผลคุณภาพปลอดภัย บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยระหว่างปี 2560-2564 มีการขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกอบรมให้เกษตรกรและผู้สนใจไปแล้ว 1,508 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง