ข่าวออนไลน์7HD

กรมการจัดหางานชี้แจง "งานแม่บ้าน ทำความสะอาด" แรงงานข้ามชาติทำได้

กรมการจัดหางานชี้แจง "งานแม่บ้าน ทำความสะอาด" แรงงานข้ามชาติทำได้
จากข้อกังวล ของสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (PBTA) ในเรื่องการขาดแคลนแรงงานแม่บ้าน คนทำความสะอาด เนื่องจากคนไทยไม่ทำ และปัจจุบันจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติทดแทน จึงมีการเสนอให้พิจารณางานที่ห้ามคนต่างชาติทำใหม่อีกครั้ง

กรมการจัดหางานชี้แจง งานแม่บ้าน ทำความสะอาด แรงงานข้ามชาติทำได้

วันนี้ (23 ม.ค.66) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์ การนำคนต่างชาติมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและการทำงานของคนต่างชาติ โดยจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพเท่าที่จำเป็น เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ มีแรงงานเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการ โดยไม่ให้เกิดการแย่งอาชีพคนไทย

ซึ่งงานแม่บ้าน ทำความสะอาด ถือเป็นงานกรรมกร ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ บัญชีที่ 4 มีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้น ได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตาม MOU จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน ดังนั้นนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ประสงค์จ้างแรงงานข้ามชาติทำงานดังกล่าว สามารถจ้างแรงงานที่เข้ามาทำงานตาม MOU โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการทำผิดกฎหมาย

ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาเปิดร้านอาหาร ร้านพลอย หรือเป็นผู้ลงทุนแล้วจ้างคนไทยเปิดกิจการ นั้น นายไพโรจน์ ยืนยันว่า ไม่สามารถทำได้ โดยคนต่างชาติที่จะเป็นเจ้าของกิจการ ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และจะต้องมีใบประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน โรงแรม เป็นต้น และหากจ้างคนไทยให้ทำสัญญาแทนก็ไม่สามารถทำได้ โดยทั้งผู้ว่าจ้างและบุคคลที่รับจ้าง จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.เดียวกัน

กรมการจัดหางานชี้แจง งานแม่บ้าน ทำความสะอาด แรงงานข้ามชาติทำได้

“กรมการจัดหางาน มีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับคนต่างชาติ ที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทยอย่างเข้มงวดโดย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว จำนวน 10,174 แห่ง ดำเนินคดี 360 แห่ง และตรวจสอบคนต่างชาติ จำนวน 156,471 คน ดำเนินคดี 808 คน ในจำนวนนี้เป็นคนต่างชาติที่แย่งอาชีพคนไทย จำนวน 435 คน ซึ่งอาชีพห้ามที่พบแรงงานต่างด้าวทำงานมากที่สุด ได้แก่ งานเร่ขายสินค้า งานตัดผม งานนวดไทย และงานขับขี่ยานพาหนะ ตามลำดับ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว