ข่าวออนไลน์7HD

ครม.เห็นชอบช่วยค่าไฟบ้านที่ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย เป็นเวลา 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบช่วยค่าไฟบ้านที่ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย เป็นเวลา 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (24 ม.ค.66) โดยที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับสูง ในกรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟพ.  ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2566 โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 

-ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์/หน่วย

- ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151 - 300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์/หน่วย

ทั้งนี้ รัฐคาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย ใช้งบประมานรวมในกรอบไม่เกิน 7, 500 ล้านบาทหรือประมาณ 1868.06 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน

ที่ผ่านมา ครม. มีมติ (19 มีนาคม 2565 และ 19 เมษายน 2565) เห็นชอบมาตรการด้านราคาค่าไฟฟ้า โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน  ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2565 โดยวงเงิน 1,724.90 ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรี (13 กันยายน 2565) เห็นชอบช่วยเหลือ ค่า ft แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือนระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2565 ) วงเงิน  9,128.4120 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ช่วยค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปแล้ว 18,353.362 ล้านบาท