นักเรียนเฮ! รมว.ศธ. ออกประกาศ ยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน

View icon 153
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | 16.25 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามแล้ว แก้ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนใหม่ ไม่บังคับจะไว้สั้น-ยาวก็ได้ เอาตามความเหมาะสม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วออกเป็นหนังสือสั่งการ หรือหนังสือเวียน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง นำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง

ซึ่งจะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา